Gestair flights

Flight numbers

Gestair: most popular flights

Flight # From To
G5 4749 AKU Aksu QSZ Shache
G5 4771 CKG Chongqing WMT Zunyi
G5 4185 KCA Kuqa KHG Kashi
G5 4209 KCA Kuqa KHG Kashi
G5 4285 XFN Xiangyang FOC Fuzhou
G5 4503 KHG Kashi QSZ Shache
G5 4591 CKG Chongqing LFQ Qiaoli
G5 4734 TCG Tacheng YIN Yining
G5 4822 KHG Kashi QSZ Shache
G5 2678 TCG Tacheng ZFL Zhaosu
G5 2784 KRY Karamay KRL Korla
G5 4090 KHG Kashi TWC Tumushuke
G5 4220 CIF Chifeng ERL Eren Hot
G5 4705 KRL Korla TWC Tumushuke
G5 4767 ACF Alaer AKU Aksu
G5 4809 KRL Korla RQA Ruogiang
G5 2639 AKU Aksu KCA Kuqa
G5 4387 IQM Qiemo YTW Yutian
G5 4497 AKU Aksu KRY Karamay
G5 4577 BAV Baotou CGO Zhengzhou
G5 4647 ACF Alaer TWC Tumushuke
G5 4687 CKG Chongqing WUA Wu Hai
G5 4750 QSZ Shache AKU Aksu
G5 4772 WMT Zunyi CKG Chongqing
G5 4186 KCA Kuqa YIN Yining
G5 4286 FOC Fuzhou XFN Xiangyang
G5 4504 QSZ Shache KHG Kashi
G5 4791 ACF Alaer YIN Yining
G5 2767 CKG Chongqing LZH Liuzhou
G5 4013 AKU Aksu KHG Kashi
G5 4469 HTN Hotan KCA Kuqa
G5 4495 KHG Kashi YIN Yining
G5 4683 AKU Aksu CKG Chongqing
G5 4706 TWC Tumushuke KRL Korla
G5 4768 ACF Alaer KHG Kashi
G5 4810 IQM Qiemo RQA Ruogiang
G5 2640 AAT Altay KCA Kuqa
G5 4020 HMI Hami LHW Lanzhou
G5 4388 IQM Qiemo KRL Korla
G5 4498 FYN Fuyun KRY Karamay
G5 4578 CGO Zhengzhou BAV Baotou
G5 4648 ACF Alaer SHF Shihezi
G5 4733 AKU Aksu YIN Yining
G5 4821 KRL Korla QSZ Shache
G5 2677 KRL Korla ZFL Zhaosu
G5 2783 KRL Korla KRY Karamay
G5 4089 AKU Aksu TWC Tumushuke
G5 4219 ERL Eren Hot CIF Chifeng
G5 4792 ACF Alaer KRL Korla
G5 2768 HAK Haikou LZH Liuzhou